• 00 AWelcome1.jpg
  • 02 ยึดมั่นคุณธรรม2558.jpg
  • 03 เลิศล้ำวิชาการ2558-1.jpg
  • 04 Aสืบสานความเป็นไทย.jpg
  • 04 finish2558.jpg
  • 05 ปฐมวัย2557.jpg
  • 055 ChinaMOU.jpg
  • 0RecruitNewStudents2015.jpg
  • 2PresentTRV2558.jpg
>>>ข่าวเด่นไตรราชวิทยา ๒๕๕๗<<<

กิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลาดบัวหลวง)

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2555 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นักเรียนไดัเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยนักเรียนชั้น ม.1 เรียนรู้ในเรื่องการต่อเชื้อ BT (ปุ๋ยชีวภาพ)

และนักเรียนชั้น ม.3 เรียนรู้ในเรื่องการทำน้ำยาล้างจาน (สมุนไพร)

 

--:-- ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลาดบัวหลวง) 1 --:--


--:-- ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลาดบัวหลวง) 2 --:--


--:-- ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลาดบัวหลวง) 3 --:--


--:-- ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลาดบัวหลวง) 4 --:--


--:-- ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ลาดบัวหลวง) 5 --:--